PENASIHATAN

Menasihati Universiti dalam semua hal perundangan berkaitan dengan
governans, dasar, pembangunan, staf, hal ehwal pelajar, hal ehwal kampus dan
hal ehwal akademik.


 

Memberi nasihat dalam penyediaan apa-apa dokumen, surat, laporan dan sebagainya.

 


Menasihati Universiti dan pihak-pihak berkenaan tentang
akta, perlembagaan, statut, kaedah, peraturan, perundangan subsidiari
atau keputusan kehakiman yang relevan dan memerlukan pengubahsuaian
berlandaskan amalan dan prosedur Universiti