GUAMAN

Memantau dan melapor kepada Universiti kes-kes litigasi di mahkamah yang
melibatkan Universiti, staf dan pelajar.


Menyelia dan membantu panel peguam yang mewakili Universiti.Meneliti dokumen mahkamah yang disediakan oleh panel peguam.Mengurus pelantikan dan penamatan, menyelia dan memantau prestasi panel peguam.