VISI

Untuk menyediakan perkhidmatan perundangan yang berkualiti tinggi.

MISI

Untuk menasihati dan menyediakan perkhidmatan perundangan kepada Universiti Malaysia Kelantan

selaras dengan Perlembagaan Universiti Malaysia Kelantan dan undang-undang Malaysia.

OBJEKTIF

Mengendalikan semua urusan berkaitan perundangan dan memastikan governans Universiti
dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berkuatkuasa di
Malaysia demi mencapai visi dan misi Universiti.